Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Upotreba budžetske rezerve

Multi-Country Study on Budget Credibility

project supported by International Budget Partnership

case study Serbia: Using of Contingency Funds

Report:

Using of “current budget reserve”, i.e. contingency funds by the government during the fiscal year has significant impact to the budget.

Government is transfers funds from approved budget appropriations to the contingency funds, but does not provide explanation on consequences of to the original budget programs. Similarly, Government re-transfer significant part of these funds to the selected municipalities in arbitrary way and without explanation.

Since 2015, there is a legal threshold for such reserve funds, that is 4% of overall budget income. In practice, the level of contingency funds is significantly smaller in the adopted budget, but the Government increases it by transferring funds from approved budget appropriations that “cannot be used”, to the contingency funds and thereafter to other budget beneficiaries and other purposes, either entirely new or those where original funds were insufficient. 

It is worth to mention that this worrying practice is also supported by the changes in the Budget system law. Namely, before the budget for 2015, it was allowed to spend at most as 2% for the “current contingency funds” and 0,5% for the permanent budget reserve. If the original budget planed less than 2%, it was possible to increase it during the fiscal year, but only up to 1% of total budget. Amended Budget system law provides for possibility to assign 4% of the budget to the “current contingency funds” or to transfer funds during the fiscal year till the same level. This increased several times the amount of contingency funds and transfers made during the year.

For instance, in 2016 government maximally used this possibility. Namely, the original budget income was 997,4 billion RSD, and the maximum allowed contingency fund 39,9 billion RSD. However, original approved budget had only 1,14 billion contingency funds. During the fiscal year, Government issued more than 70 decisions about contingency funds, and used the total of 38,9 billion RSD in that way. Out of that amount, only 0,063 billion was for the purpose to finance newly established administrative units of the government and 1 billion for extraordinary elections. So huge amount of funds spent for other purposes, indicates poor planning in the original budget. Furthermore, 1,6 billion of contingency funds was spent for forbidden purpose – funds dedicated to the executive were spent for judiciary.

Within this project TS will try to find out:

 1. What was the total amount of money transferred to the contingency funds, from the contingency funds, and what were the biggest individual transfers to the fund and from the fund to local authorities?
 2. Why some budget appropriation, transferred to the contingency fund, remained unspent and in which way that affected achievement of budget program goals?
 3. On the basis of which information Government selected municipalities to be given transfers from the contingency funds and amounts of transfers?
 4. What was the ultimate purpose that contingency funds were used for?

We will also try to find out what are Ministry of finance, State Audit Institution and relevant parliamentary committee doing regarding:

SAI:

What are SAI conclusions regarding the legal ground of using the contingency funds for municipal transfers?      

How did SAI evaluated effects of budget transfers to the contingency funds and consequences for the original budget programs?         

Did SAI consider to perform performance audit or to evaluate budget planning process that would be related to the identified practice with contingency funds transfers?

MoF:

Does MF check whether municipalities need transfers from contingency funds due to decreased income and what information collects in that regards?      

Does MF perform pre-selection of municipal requests for financial support from the central budget?     

In which way MF identifies approved budget appropriations to be decreased in favor of contingency funds?

Parliamentary committee for public finances:

Did parliament asked information from the Government on modification of the original budget that is related to the contingency funds transfers?    

Did parliament asked government to explain consequences of budget reserve transfers for the affected programs?      

Does finance committee, when discussing the new draft budget, compares it with previous years appropriations for the same purpose, in particular when funds were unspent in previous budget year and transferred to the budget reserve?

Zahtevi:

ЈЛС: (12)

одвојено за 2017, 2016, 2015. и 2014: Бечеј 2016; Врање 2015; Врњачка Бања 2015; Зајечар 2017; Крагујевац 2014; Косјерић 2014; Ковачица 2016; Јагодина 2017; Лесковац 2017; Краљево 2016; Нови Пазар 2015; Ниш 2014;

- информација о томе за које буџетске програме и пројекте је у 20ХХ години било угрожено спровођење услед мањих буџетских прихода, те је због тога било неопходно затражити средства из текуће буџетске резерве Републике, то јест, за које намене су утрошена средства која је локална самоуправа добила трансфером из буџетске резерве?

Министарство финансија:

 • информације односно копије докумената који садрже информације:

- који градови и општине су се у 2014, 2015, 2016 и 2017. години обраћали Министарству финансија/Влади Републике Србије са захтевом/молбом да им се одобри трансфер средстава из буџетске резерве за извршавање обавеза, услед смањеног обима прихода буџета тих јединица локалне самоуправе.

- да ли су сви такви захтеви прихваћени и да ли су прихваћени у целости што се тиче траженог износа?

- ако неки захтеви нису прихваћени или нису прихваћени у целости, на основу којих критеријума су прихватани, одбацивани и на основу којих критеријума се одлучивао о износу? Молимо да нам доставите и списак захтева који нису прихваћени или који нису прихваћени у целости.

2017:

Министарство финансија:

 • информације односно копије докумената који садрже информације:

– из којих се може видети на основу чега је закључено да није могуће искористити средства са доле наведених апропријација те су средства са тих апропријација у више наврата током 2017. године, решењима владе, уз позивање на члан 61. став 13 Закона о буџетском систему, трансферисана у буџетску резерву.

Реч је о следећим апропријацијама:

- Раздел 16 – Министарство финансија, Програм 0902 – Социјална заштита, функција 090 – Социјална заштита некласификована на другом месту, Програмска активност 0001 – Подршка Републичком фонду за здравствено осигурање, апропријација економска класификација 464 – Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања

- Раздел 16 – Mинистарство финансија, Глава 16.7 – Управа за јавни дуг, Програм 2201 – Управљање јавним дугом, функција 170 – Трансакције јавног дуга, Програмска активност 0002 – Сервисирање спољног јавног дуга, апропријација економска класификација 442 – Отплата страних камата

- Раздел 16 – Министарство финансија, Програм 0901 – Обавезно пензијско и инвалидско осигурање, функција 090 – Социјална заштита некласификована на другом месту, Програмска активност 0001 – Подршка за исплату недостајућих средстава за редовне пензије, апропријација економска класификација 464 – Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања, средства у укупном износу од

- Раздел 16 – Mинистарство финансија, Програм 0606 – Подршка раду органа јавне управе, функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, Програмска активност 0039 – Извршење судских поступака, апропријација економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова

- Раздела 16 – Министарство финансија, Програм 0702 – Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију, функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, Пројекат 5001 – Експропријација земљишта у циљу изградње капиталних пројеката, апропријација економска класификација 541 – Земљиште, средства

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

 • копије докумената из ког се могу видети разлози за мање извршење буџета од планираног током буџетске 2017. године, на апропријацијама:

а. Раздел 21 – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Програм 0702 – Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију, функција 450 – Саобраћај, Пројекат 5002 – М 1.11 Крагујевац–Баточина, апропријација економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, са које од укупно предвиђених 450 милиона динара у буџетску резерву решењем Владе од 1. децембра 2017. године трансферисано 280.000.000 динара;

б. Раздел 21 – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Програм 0702 – Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију, функција 450 – Саобраћај, Пројекат 5003 – Изградња аутопута Е-763 Обреновац–Љиг, апропријација економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, са које је од укупно предвиђених 9. 472.000.000 решењем Владе од 8. децембра 2017. године у буџетску резерву трансферисано 2.276.663.000 динара и решењем од 10. марта 2017. трансферисано 110.000.000 динара.

в. Раздел 21 – Mинистарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Програм 0702 – Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију, функција 450 – Саобраћај, Пројекат 5015 – Пројекат мађарско – српске железнице, апропријација економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, са које од укупно предвиђених 850 милиона динара у буџетску резерву решењем Владе од 10. марта 2017. године трансферисано 150.000.000 динара;

 • копије докумената из којих се може видети на који је начин умањење предвиђених средстава на наведеним апропријацијама утицало на остваривање програмских циљева у оквиру пројеката 5002, 5003 и 5015.

Министарство рударства и енергетике

 • копије докумената из ког се могу видети разлози за мање извршење буџета од планираног током буџетске 2017. године, на апропријацији:

- Раздел 26 – Министарство рударства и енергетике, Глава 26.2 – Управа за резерве енергената, Програм 2403 – Управљање обавезним резервама, функција 430 – Гориво и енергија, Програмска активност 0001 – Формирање и одржавање обавезних резерви нафте, деривата нафте и природног гаса, апропријација економска класификација 424 – Специјализоване услуге, са које од укупно предвиђених 1.750.000.000 динара у буџетску резерву решењем Владе од 25. децембра 2017. године трансферисано 1.700.000.000 динара

 • копије докумената из којих се може видети на који је начин умањење предвиђених средстава на наведеној апропријацији утицало на формирање и коришћење обавезних резерви нафте и деривата нафте.

2016:

Министарство финансија:

 

 • информације односно копије докумената који садрже информације:

– из којих се може видети на основу чега је закључено да није могуће искористити средства са доле наведених апропријација те су средства са тих апропријација у више наврата током 2016. године, решењима владе, уз позивање на члан 61. став 13 Закона о буџетском систему, трансферисана у буџетску резерву.

Реч је о следећим апропријацијама:

- Раздел 16 – Mинистарство финансија, Глава 16.7 – Управа за јавни дуг, Програм 2201 – Управљање јавним дугом, функција 170 – Трансакције јавног дуга, Програмска активност 0002 – Сервисирање спољног јавног дуга, апропријација економска класификација 442 – Отплата страних камата

- Раздел 16 – Министарство финансија, Програм 0901 – Обавезно пензијско и инвалидско осигурање, функција 090 – Социјална заштита некласификована на другом месту, Програмска активност 0001 – Подршка за исплату недостајућих средстава за редовне пензије, апропријација економска класификација 464 – Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања, средства у укупном износу од

- Раздел 16 – Mинистарство финансија, Програм 0606 – Подршка раду органа јавне управе, функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, Програмска активност 0039 – Извршење судских поступака, апропријација економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова

 • копије докумената из ког се могу видети разлози за мање извршење буџета од планираног током буџетске 2016. године, на апропријацији:

- Раздел 16 – Министарство финансија, Програм 0802 – Уређење система рада и радно-правних односа, функција 090 – Социјална заштита некласификована на другом месту, Програмска активност 0010 – Подршка НСЗ-у при остваривању права корисника у случају незапослености, апропријација економска класификација 464 – Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања, са које је, од укупно предвиђених 4.150.000.000 динара у буџетску резерву решењем владе од 26. децембра 2016. године трансферисано 1.250.000.000 динара;

- копије докумената из којих се може видети на који је начин умањење предвиђених средстава на наведеној апропријацији утицало на остваривање програмских циљева у оквиру пројеката

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

 • копије докумената из ког се могу видети разлози за мање извршење буџета од планираног током буџетске 2016. године, на апропријацији:

- Раздел 21 – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Програм 0702 – Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију, функција 450 – Саобраћај, Пројекат 5007 – Изградња моста Земун – Борча са припадајућим саобраћајницама, апропријација економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, са које је у два наврата, решењима Владе од 27. априла и 22. октобра и2016. године у буџетску резерву трансферисано укупно 557.000.000 динара од укупно предвиђених 644.531.000 динара.

 • копије докумената из којих се може видети на који је начин умањење предвиђених средстава на наведеној апропријацији утицало на остваривање програмских циљева у оквиру пројекта 5007.

Министарство рударства и енергетике

 • копије докумената из ког се могу видети разлози за мање извршење буџета од планираног током буџетске 2016. године, на апропријацији:

- Раздел 26 – Министарство рударства и енергетике, Глава 26.2 – Управа за резерве енергената, Програм 2403 – Управљање обавезним резервама, функција 430 – Гориво и енергија, Програмска активност 0001 – Формирање и одржавање обавезних резерви нафте, деривата нафте и природног гаса, апропријација економска класификација 424 – Специјализоване услуге, са које су у два наврата, решењима Владе трансферисана укупна средства од 1.300.000.000 динара од укупно предвиђених 1,350.000.000 динара.

 • копије докумената из којих се може видети на који је начин умањење предвиђених средстава на наведеној апропријацији утицало на формирање и коришћење обавезних резерви нафте и деривата нафте.

Републичка дирекција за робне резерве

 • копије докумената из ког се могу видети разлози за мање извршење буџета од планираног током буџетске 2016. године, на апропријацији:

- Раздел 52 – Републичка дирекција за робне резерве, Програм 2401 – Управљање робним резервама, функција 490 – Економски послови некласификовани на другом месту, Програмска активност 0002 – Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви, апропријација економска класификација 521 – Робне резерве, са које су у два наврата током 2016. године решењима Владе Србије у буџетску резерву трансферисана укупна средства од 650.277.000 (389.277.000 и 261.000.000) динара од укупно предвиђених 1,247,238,000 динара.

 • копије докумената из којих се може видети на који је начин умањење предвиђених средстава на наведеној апропријацији утицало на остваривање програмске активности за коју је наведени износ био предвиђен.

 

Министарство здравља

 • копије докумената из ког се могу видети разлози за мање извршење буџета од планираног током буџетске 2016. године, на апропријацији:

- Раздел 25 – Министарство здравља, Програм 1808 – Трансфери РФЗО-у, функција 760 – Здравство некласификовано на другом месту, Програмска активност 0004 – Отпремнине за вишак запослених у здравственим установама, апропријација економска класификација 464 – Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања, са које су у два наврата, решењима Владе Србије од 26. децембра и 29. децембра трансферисана у буџетску резерву средства у износима од 2.188.623.000 динара и 700.000.000 динара од укупно предвиђених 4.400.000.000 динара.

 • копије докумената из којих се може видети на који је начин умањење предвиђених средстава на наведеној апропријацији утицало на остваривање програмске активности за коју је наведени износ био предвиђен.

Министарство државне управе и локалне самоуправе

 • копије докумената из ког се могу видети разлози за мање извршење буџета од планираног током буџетске 2016. године, на апропријацији:

- Раздел 19 – Министарство државне управе и локалне самоуправе, Програм 0613 – Реформа јавне управе, функција 111 – Извршни и законодавни органи, Програмска активност 0002 – Организациона и функционална реорганизација јавне управе, апропријација економска класификација 414 – Социјална давања запосленима, са које је решењем Владе од 23. децембра у буџетску резерву трансферисано 1.550.000.000 динара.

 • копије докумената из којих се може видети на који је начин умањење предвиђених средстава на наведеној апропријацији утицало на остваривање програмске активности за коју је наведени износ био предвиђен.

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

 • копије докумената из ког се могу видети разлози за мање извршење буџета од планираног током буџетске 2016. године, на апропријацији:

- Раздел 28 – Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Програм 0803 – Активна политика запошљавања, функција 412 – Општи послови по питању рада, Програмска активност 0003 – Подршка решавању радно-правног статуса вишка запослених, апропријација економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета, , са које су у два наврата, решењима Владе Србије од 23. децембра и 26. децембра трансферисана у буџетску резерву средства у износима од 1.477.000.000 динара и 276.000.000 динара од укупно предвиђених 6.000.000.000 динара.

 • копије докумената из којих се може видети на који је начин умањење предвиђених средстава на наведеној апропријацији утицало на остваривање програмске активности за коју је наведени износ био предвиђен.

Национална служба за запошљавање

 • копије докумената из ког се могу видети разлози за мање извршење буџета од планираног током буџетске 2016. године, на апропријацији:

- Раздел 16 – Министарство финансија, Програм 0802 – Уређење система рада и радно-правних односа, функција 090 – Социјална заштита некласификована на другом месту, Програмска активност 0010 – Подршка НСЗ-у при остваривању права корисника у случају незапослености, апропријација економска класификација 464 – Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања, са које је у буџетску резерву решењем Владе Србије од 26. децембру трансферисано 1.250.000.000 динара од укупно предвиђених 4.150.000.

 • копије докумената из којих се може видети на који је начин умањење предвиђених средстава на наведеним апропријацијама утицало на остваривање програмских активности.

2015:

Министарство финансија:

 • информације односно копије докумената који садрже информације:

– из којих се може видети на основу чега је закључено да није могуће искористити средства са доле наведених апропријација те су средства са тих апропријација у више наврата током 2015. године, решењима владе, уз позивање на члан 61. став 13 Закона о буџетском систему, трансферисана у буџетску резерву.

Реч је о следећим апропријацијама:

- Раздел 16 – Министарство финансија, Програм 0902 – Социјална заштита, функција 090 – Социјална заштита некласификована на другом месту, Програмска активност 0001 – Подршка Републичком фонду за здравствено осигурање, апропријација економска класификација 464 – Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања

- Раздел 16 – Mинистарство финансија, Програм 0606 – Подршка раду органа јавне управе, функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, Програмска активност 0039 – Извршење судских поступака, апропријација економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова

- Раздел 16 – Министарство финансија, Програм 0901 – Обавезно пензијско и инвалидско осигурање, функција 090 – Социјална заштита некласификована на другом месту, Програмска активност 0001 – Подршка за исплату недостајућих средстава за редовне пензије, апропријација економска класификација 464 – Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања, средства у укупном износу од

 • копије докумената из ког се могу видети разлози за мање извршење буџета од планираног током буџетске 2015. године, на следећим апропријацијама:

- Раздел 16 – Министарство финансија, Глава 16.2 – Пореска управа, Програм 2302 – Управљање пореским системом и пореском администрацијом, функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, Пројекат 5001 – Модернизација информационог система Пореске управе, апропријација економска класификација 515 – Нематеријална имовина, са које су средства од 131.253.000 динара решењем Владе од 2. октобра 2015. године трансферисана у буџетску резерву, од чега је највећи део искоришћени за исплату плата додатака и накнада запослених (зарада), припадајућих социјалних доприноса на терет послодавца и накнаде трошкова за запослене за преузете раднике из Пореске управе и из одговарајућих служби Привремених институција Косова и Метохије, а мањи део (13.332.000) за одржавање новог компјутеризованог транзитног система- подршку информационом систему царинске службе.

- Раздел 16 – Министарство финансија, Програм 0801 – Запошљавање и уређење система рада и радно правних односа, функција 090 – Социјална заштита некласификована на другом месту, Програмска активност 0001 – Подршка НСЗ-у при остваривању права корисника у случају незапослености, апропријација економска класификација 464 – Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања, са које су решењем Владе од 18. децембра 2015. године средства од 3.815.586.000 динара трансферисана у буџетску резерву.

 • - копије докумената из којих се може видети на који је начин умањење предвиђених средстава на наведеним апропријацијама утицало на остваривање програмских циљева у оквиру пројеката, односно наведених програмских активности.

Министарство рударства и енергетике

 • копије докумената из ког се могу видети разлози за мање извршење буџета од планираног током буџетске 2015. године, на апропријацијама:

- Раздел 26 – Министарство рударства и енергетике, Програм 2401 – Управљање робним резервама, функција 430 – Гориво и енергија, Програмска активност 0001 – Формирање и одржавање обавезних резерви нафте, апропријација економска класификација 521 – Робне резерве, са које су у два наврата, решењима Владе од 16. априла и 29. маја 2015. године средства у износима од 600.0000.000 и 277.000.000 динара трансферисана у буџетску резерву.

- Раздел 26 – Министарство рударства и енергетике, Програм 0503 – Управљање минералним ресурсима, функција 440 – Рударство, производња и изградња, Пројекат 4001 – Пројекат „Регионалног развоја Бора”, апропријација економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, са које су решењем Владе од 11. децембра 2015. године средства у износу од 118.000.000 динара трансферисана у буџетску резерву.

 • копије докумената из којих се може видети на који је начин умањење предвиђених средстава на наведеним апропријацијама утицало на остваривање пројекта 4001, односно програмске активности "Формирање и одржавање обавезних резерви нафте"..

Национална служба за запошљавање

 • копије докумената из ког се могу видети разлози за мање извршење буџета од планираног током буџетске 2015. године, на апропријацији:

- Раздел 16 – Министарство финансија, Програм 0801 – Запошљавање и уређење система рада и радно правних односа, функција 090 – Социјална заштита некласификована на другом месту, Програмска активност 0001 – Подршка НСЗ-у при остваривању права корисника у случају незапослености, апропријација економска класификација 464 – Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања, са које су решењем Владе Србије од 18. децембра 2015. средства од 3.815.586.000 динара, од укупно предвиђених 8,9 милијарди, трансферисана у буџетску резерву.

 • копије докумената из којих се може видети на који је начин умањење предвиђених средстава на наведеној апропријацији утицало на остваривање програмске активности.

2014:

Министарство финансија:

 • информације односно копије докумената који садрже информације:

– из којих се може видети на основу чега је закључено да није могуће искористити средства са доле наведене апропријације те су средства са те апропријације, решењима владе, уз позивање на члан 61. став 13 Закона о буџетском систему, трансферисана у буџетску резерву.

Реч је о апропријацији:

- Раздел 16 – Министарство финансија, Глава 16.7 – Управа за јавни дуг, функција 170 – Трансакције јавног дуга, апропријација економска класификација 441 и 442 (Отплате домаћих камата, Отплата страних камата)

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

 • копије докумената из ког се могу видети разлози за мање извршење буџета од планираног током буџетске 2014. године, на апропријацији:

- Раздел 28 – Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, функција 70 – Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту, апропријација економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама, са које су средства у износу од 226.000.000 динара решењем Владе од 7. децембра 2014. године трансферисана у буџетску резерву.

 • копије докумената из којих се може видети на који је начин умањење предвиђених средстава на наведеној апропријацији утицало на остваривање програмских активности за која су средства била намењена.

 

Министарство рударства и енергетике

 • копије докумената из ког се могу видети разлози за мање извршење буџета од планираног током буџетске 2014. године, на апропријацији:

- Раздел 26 Министарство рударства и енергетике, функција 430 – Гориво и енергија, апропријација економске класификације – 521 – Робне резерве са које су средства у износу од 800.000.000 динара решењем Владе од 23. децембра 2014. године трансферисана у буџетску резерву.

 • копије докумената из којих се може видети на који је начин умањење предвиђених средстава на наведеној апропријацији утицало на остваривање програмских активности за која су средства била намењена, односно на формирање и коришћење обавезних резерви нафте и деривата нафте.

 

Rešenja o upotrebi budžetske rezerve 2014 - izbor

Rešenja o upotrebi budžetske rezerve 2015 - izbor

Rešenja o upotrebi budžetske rezerve 2016 - izbor

Rešenja o upotrebi budžetske rezerve 2017 - izbor

 

JLS:

Odgovor Novi Pazar

Odgovor Vranje

Odgovor Niš

Odgovor Bečej

Odgovor Vrnjačka Banja

Odgovor Kovačica

Odgovor Zaječar

Odgovor Kragujevac

Odgovor Kraljevo

Odgovor Leskovac

Odgovor Jagodina

Odgovor Kosjerić

 

Dopisi:

Ministarstvo finansija Sektor za budžet - pomoćnik ministra

Skupština Srbije Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu javnih  sredstava

Državna revizorska institucija - predsednik DRI

 

Odgovor Nacionalna služba za zapošljavanje

Odgovor Republička direkcija za robne rezerve

Odgovor Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu

Odgovor Ministarstvo zdravlja 1

Odgovor Ministarstvo zdravlja 2

Odgovor Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture 1

Odgovor Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture 2

 

Budžet za 2014

Budžet za 2015

Budžet za 2016

Budžet za 2017

Završni račun budžeta za 2014

DRI revizija budžeta 2014

DRI revizija budžeta 2015

DRI revizija budžeta 2016

 

 

 

Nema više članaka u ovoj kategoriji. Ako se prikazuju potkategorije, one mogu da sadrže članke.

Prikaz #