Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Business Integrity Country Agenda (BICA)

Transparentnost – Srbija u saradnji sa Transparency International i uz podršku Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), sprovodi istraživački projekat „Business Integrity Country Agenda (BICA)“

Glavna aktivnost u okviru ovog projekta jeste istraživanje, zasnovano na metodologiji koju je osmislio i razvio Transparency International koja između ostalog, obuhvata analizu zakonskih rešenja i aktuelnu praksu njihove primene širokog spektra oblasti relevantnih za uspešnu borbu protiv korupcije u poslovnom okruženju jednog društva. BICA istarživanje polazi od tri ključne grupe koje imaju veliki uticaj na integritet i odgovornost u poslovanju biznis sektora:

- javni sektor: Regulatorno okruženje u kojem kompanije posluju je pod uticajem faktora kao što su zakoni i propisi, finansijski i revizorski zahtevi i dr.

- poslovni sektor: Način na koji kompanije same doprinose poslovanju sa integritetom, kao što je poštovanje etičkog kodeksa, transparentnost u radu i sl.

- civilno društvo: Na sredinu u kojoj kompanije posluju utiču i aktivnosti na praćenju poslovnog ponašanja, različiti vidovi saradnje sa kompanijama, pružanje podrške i dr.

Svaka od ovih grupa ocenjuje se kroz izabrane ključne tematske oblasti i unapred osmišljene indikatore koji se uzimaju u obzir pri proceni ispunjenosti standarda za uspešnu borbu protiv korupcijeu biznis sektoru. Nalazi istraživanja treba da pruže podatke za formulisanje izmena propisa i/ili promenu prakse kako bi se borba protiv korupcije u ovoj oblasti unapredila.

Osim istraživanja planirane su i brojne druge aktivnosti koje imaju za cilj osnaživanje biznis sektora (okrugli stolovi i radionice, pomoć u formulisanju internih procedura i dr.) i promovisanje nalaza istraživanja i preporuka.

Projekat se sprovodi od 2019- 2021.

BICA: USLOVI ZA POSLOVANJE SA INTEGRITETOM - IZVEŠTAJ O STANJU U SRBIJI

BICA: BUSINESS INTEGRITY COUNTRY AGENDA - ASSESSMENT REPORT SERBIA

BICA Conference 16 December 2020 on TS Youtube channel: https://www.youtube.com/watch?v=5sWOs2qHtRs

BICA konferencija 16. decembra 2020. na Youtube kanalu TS: https://www.youtube.com/watch?v=FOENeoL198c

Konferencija 31. maja 2021 na Youtube kanalu TS: https://www.youtube.com/watch?v=dcgd8HHBOuM

BICA ZOOM konferencija

 

 

TS BICA Smernice za antikorupcijske programe kompanija

TS BICA Smernice sukob interesa

TS BICA Model akta o zaštiti uzbunjivača

 

Inicijative TS radi realizacije preporuka iz istraživanja „Uslovi za poslovanje sa integritetom“, kao i radi rešavanja problema u oblastima istraživanja koje su uočene tokom istraživanja.

2021

2020                                                                                                                                          

 2019                                                                                                                                         

 

Analiza nacrta i predloga zakona, koji su u vezi sa predmetom istraživanja o Uslovima za poslovanje sa integritetom i predlozi TS za njihovo unapređenje:

TS predlog amandmana na Zakon o elektronskom fakturisanju  – april 2021

TS komentar i predlozi u vezi sa ODIHR preporukama - mart 2021

Predlozi TS za izmenu predloga Zakona o sprecavanju korupcije – maj 2019

Inicijativa Skupštini Srbije u vezi sa autentičnim tumačenjem člana Zakona o sprečavanju korupcije

TS analize i predlozi amandmana na predlog izmena i dopuna četiri antikorupcijska zakona – decembar 2019

TS analiza - unapredjenje Zakona o zastiti uzbunjivaca na osnovu direktive EU - mart 2021

TS Komеntari i predlozi - radna verzija Zakona o pristupu informacijama opsti deo i krug organa vlasti

Nema više članaka u ovoj kategoriji. Ako se prikazuju potkategorije, one mogu da sadrže članke.

Prikaz #