Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Istraživanje o otvorenosti budžeta

Organizacija Transparentnost – Srbija obaveštava javnost da se danas objavljuje u 85 zemalja najdetaljnije međunarodno istraživanje o otvorenosti budžeta „Open budget index" u kojem je po prvi put obuhvaćena i Srbija.

Ovo uporedno istraživanje se sastoji od 91 pitanja kroz koje se istražuje kvantiet i vrste informacija koje su dostupne javnosti u ključnim dokumentima koji se odnose na pripremu, izvršenje i kontrolu državnog budžeta u pojedinim zemljama.

Kao što je napomenuto, istraživanjem je ove godine bilo obuhvaćeno 85 država sa svih kontinenata, a u fokusu je bio budžet za 2007. Na toj listi, Srbija se nalazi u sredini, u „društvu" sa Gvatemalom i Kostarikom, sa skromnih 45 procentnih poena, što je omogućilo nešto bolji plasman od Albanije i BiH, ali lošiji od Makedonije, Bugarske i Hrvatske. Iako broj dostupnih budžetskih informacija u Srbiji iz godine u godinu raste, nezadovoljavajući plasman za 2007. je pre svega uzrokovan činjenicom da Srbija još uvek nema praksu provere završnog računa budžeta i da se budžet delimično pravi po programima tek od 2008. godine.

Transparentnost – Srbija, koja je učestvovala u ovom istraživanju, će tokom narednih sedmica organizovati i podrobnije predstavljanje nalaza ovog istraživanja i problema koje treba otkloniti kako bi javnost podataka o načinu trošenja novca poreskih obveznika Srbije bila veća. Kako bi takva aktivnost bila plodotvornija, uvereni smo da bi bilo od velike koristi da u njoj aktivno učestuju predstavnici relevantnih državnih organa, a pre svega Ministarstva finansija, Odbora za finansije Narodne skupštine, Državne revizorske institucije i Poverenik za informacije od javnog zna č aja. Povećanje javnosti budžetskih procesa je efikasno sredstvo u borbi protiv korupcije i jedan od preduslova za efikasnije korišćenje sve oskudnijih finansijskih resursa.

Transparentnost – Srbija

Beograd, 2. februar 2009.