Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Štetne i neobrazložene izmene akata EPS

Izmene osnivačkog aka i Statuta JP Elektroprivreda Srbije imaće veoma štetne posledice na primenu antikorupcijskih zakona u najvećem srpskom javnom preduzeću, upozorava Transparentnost Srbija. Pored toga, ključni razlozi nisu obrazloženi, a pravni osnov je sporan.

Odluke Nadzornog odbora EPS od 4.4.2023, kojim se menja Osnivački akt i Statut, kada stupe na snagu, dovešće do toga da se na EPS više ne primenjuje Zakon o javnim preduzećima.

Ubuduće, ni direktor ni članovi Nadzornog odbora EPS neće imati status javnih funkcionera, što znači da neće biti u obavezi da podnose izveštaje o imovini i prihodima, iako će raspolagati javnim sredstvima veoma velike vrednosti (365.105.090.000 dinara, odnosno oko 3,1 milijarde evra, prema podacima iz izmenjenog osnivačkog akta). Više neće postojati obaveza da se direktor bira na konkursu. Tu zakonsku obavezu Vlada Srbije ni u proteklih 9 godina (nakon smene Aleksandra Obradovića) nije poštovala. Inače, promena statusa preduzeća nije bila prepreka da se obaveza sprovođenja konkursa propiše novim Statutom.

Kada je reč o javnim nabavkama, EPS će izgubiti status „javnog naručioca“, tako da neće imati opštu obavezu sprovođenja nabavki na osnovu zakona, već samo u vezi sa pojedinim delatnostima. EPS više neće biti podvrgnut nadzoru ministarstva privrede ili bilo kog drugog ministarstva. Smanjiće se i transparentnost, jer EPS više neće objavljivati program poslovanja i tromesečne izveštaje o njihovoj realizaciji. Takođe, EPS više neće imati ograničenja da troši sredstva za donacije i sponzorstva, što širom otvara nove kanale za politički dirigovano rasipanje javnih resursa.

Bitno je napomenuti da je ovakva transformacija EPS pravno moguća jedino ukoliko se nesumnjivo utvrdi da to preduzeće „ne obavlja delatnost od opšteg interesa“. Zakon o energetici, koji određuje delatnosti od opšteg interesa u ovoj oblasti, donet je još 2014, a poslednji put menjan 2021, tako da je ostalo nejasno po kom pravnom osnovu i iz kojih razloga se promene, ako su zasnovane na tom zakonu, vrše tek u aprilu 2023. Štaviše, stručne službe EPS su, kako se može videti iz izveštaja sa sednice NO, iznele stav da da je EPS i dalje obavezan da primenjuje Zakon o javnim preduzećima.