Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Predlozi za realizaciju preporuke ODIHR i unapređenje uslova izbora

Transparentnost Srbija je iskoristila je danas mogućnost da predstavnicima parlamentarnih stranaka i Radne grupe Vlade Srbije za saradnju sa ODIHR izloži niz konkretnih predloga i prioriteta za unapređenje uslova izbora, naročito u vezi sa finansiranjem izborne kampanje i sprečavanjem zloupotrebe javnih resursa.

Na sastanku koji je sazvala predsednica Narodne skupštine, predstavnici Transparentnosti su ukazali da je ovo na žalost prvi put da se u skupštini raspravlja o primeni preporuka ODIHR nakon izbora, iako TS skupštinskom odborima za pravosuđe i finansije godinama upućuje inicijative da se o ovoj temi organizuje javno slušanje.

Kada je reč o razmatranju preporuka ODIHR, TS je upozorila na to da se Radna grupa Vlade bavila samo preporukama koje su date posle izbora iz decembra 2023, zanemarujući pri tom činjenicu da postoji i nekoliko desetina neispunjenih preporuka koje je Srbija dobila nakon izbora iz 2022, 2020, 2017. pa čak i ranijih godina. Među tim preporukama se nalaze i neke koje su od velikog značaja, poput postavljanja ograničenja troškova kampanje po jednom učesniku (predlog TS je da to bude 300 miliona dinara, kada je reč o nacionalnim izborima).

U pogledu materijala koji su dostavljeni uz poziv na sastanak (radne verzije izmena i dopuna u pet zakona, u vezi sa sedam preporuka), TS je ukazala da nije jasno po kom kriterijumu je odlučeno da se zakonske intervencije ograniče upravo na te oblasti.

Tako, radna verzija Zakona o sprečavanju korupcije sadrži predlog izmene samo jednog člana, koji se tiče objavljivanja odluka Agencije za sprečavanje korupcije. TS je ponudila rešenje i za daleko bitniji problem, koji je prioritetan i po oceni ODIHR – jasno razdvajanje vršenja javne funkcije i predizbornih partijskih aktivnosti. Prema predlogu amandmana koji je dostavila TS, promotivne aktivnosti javnih funkcionera tokom kampanje bi bile ograničene samo na ono što predstavlja izvršenje zakonskih obaveza, koje samo oni mogu da ispune. Time bi se isključile promocije u vidu obilaska gradilišta, škola, domova zdravlja, sportskih klubova, opštinskih uprava,  kao i govori političara na raznim svečanim otvaranjima objekata koje se održavaju pred izbore.

U oblasti finansiranja kampanje, pored pomenutog ograničenja rashoda, TS je dostavila konkretne predloge i za obezbeđivanje jednakih uslova za korišćenje javnih prostora, uvođenje obaveze prijavljivanja troškova oglašavanja koje plaćaju stranački funkcioneri, a ne njihove stranke (naročito na Fejsbuku), kao i za povećanje javnosti prihoda i rashoda kampanje dok ona traje. Takođe smo dostavili predlog u kojem je razrađen koncept krivičnog i prekršajnog kažnjavanja zbog kršenja ovog zakona, kao i za preciziranje dužnosti Agencije u postupku kontrole.

U dostavljenim materijalima TS je ukazala i na brojna druga pitanja, između ostalog i na ranije podnetu inicijativu upućenu MUP za objavljivanje podataka o kretanju prebivališta, kako bi se ustanovilo u kojoj meri su građani, ranije prijavljeni u opštini u kojoj u decembru nije bilo lokalnih izbora, bili registrovani za glasanje u onim gradovima i opštinama u kojoj su se oni tada održali.