Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Dilema oko finansiranja predsedničkih izbora

Saopštenje za javnost

Dilema oko finansiranja predsedničkih izbora

 

 

Transparentnost – Srbija izražava zadovoljstvo zbog jučerašnje najave državnog sekretara u Ministarstvu finansija da će problem finansiranja organizacije i kampanje za predsedničke izbore biti rešen. Međutim, taj problem nije trebalo ni da nastane, kao što smo istakli u saopštenju od 29. februara 2012, budući da je bilo očigledno da bi izborni proces za predsedničke izbore morao da započne tokom ove godine, te da je u procesu planiranja budžeta, i pored upozorenja Transparentnosti Srbija, propušteno da se ovi troškovi uvrste.

 

Da podsetimo: na osnovu Zakona o finansiranju političkih aktivnosti za finansiranje aktivnosti predlagača kandidata treba izdvojiti oko 843 miliona dinara, a za kontrolu tog procesa Agenciji za borbu protiv korupcije 8,4 miliona. Pored toga, izdvajaju se i sredstva za sprovođenje samog izbornog procesa (štampanje listića, nabavka kutija, naknade članovima biračkih odbora). Te troškove su RIK i Narodna skupština procenili na 1.090.344.000 dinara u sklopu pripreme budžeta za 2012.

 

Transparentnost srbija podseća da državni sekretar Dušan Nikezić saopštava da bi, sadašnji troškovi koji se finansiraju preko RIK bili upola manji - 550 miliona dinara - zbog spajanja izbornih procesa, a da bi bila izdvojena posebna sredstva za finansiranje predsedničke kampanje, dok se izdvajanja za kontrolu finansiranja izborne kampanje uopšte ne pominju.

 

Podsećamo da je budžetom za 2012. godinu Vladi odobreno da raspolaže rezervom u visini od oko 693.492.000 dinara, što je očigledno nedovoljno da podmiri neplanirane troškove. Zakon o budžetskom sistemu, u članu 61 daje mogućnost da se sredstva preusmere sa drugih stavki u tačno određenim situacijama: ako neki budžetski korisnik prestane da postoji a niko ne preuzme njegove poslove (nije poznato da se do sada nešto tako desilo); ako budžetski korisnik zatraži a ministar finansija odobri preusmeravanje do 5% nekog drugog izdatka; ili, po odluci Vlade, „ako u toku godine dođe do promene okolnosti koja ne ugrožava utvrđene prioritete unutar budžeta”, zbog čega sredstva nije moguće iskoristiti za onu namenu za koja su planirana. Dakle, ukoliko se smatra da je nastala neka od opisanih situacija, onda je zaista moguće finansirati troškove u vezi sa predsedničkim izborima iz budžetske rezerve, ali prema oceni Transparentnosti Srbija potrebno je jasno predočiti javnosti na uštrb kojih troškova će to biti učinjeno i zbog čega su odobrena budžetska sredstva za te druge namene postala nepotrebna već u četvrtom mesecu izvršenja budžeta.

 

 

Transparentnost – Srbija

 

Beograd, 11. april 2012.

 

Materijal: