Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Što pre usvojiti izmene Zakona o Zaštitniku građana i Slobodnom pristupu informacijama

Transparentnost – Srbija poziva poslanike Narodne skupštine da usvoji predlog izmena i dopuna Zakona o Zaštitniku građana i Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

 

U prilog toga ističemo da su se u proteklih pet godina institucije Zaštitnika građana i Poverenika za informacije, i pored nedovoljnih ovlašćenja, snažno afirmisale kao nezavisni organi koji kontrolišu rad drugih organa vlasti. Od Zaštitnika i Poverenika su takođe potekle i mnoge konkretne inicijative sa ciljem da se građanima olakša život u kontaktu sa državnom administracijom i da vlast odgovornije raspolaže javnim resursima. Uvereni smo da će aktuelni predlozi izmena zakona, kroz jačanje ovlašćenja i poboljšanje statusa ova dva organa omogućiti da njihov rad bude još kvalitetniji.

 

Za borbu protiv korupcije su veoma važne i druge novine koje se predlažu, kao što su: proširivanje kruga organa koji će morati da objavljuju iscrpne i ažurne Informatore o radu; preciziranje mera protiv diskriminacije novinara koji traže informacije; lakše vođenje upravnog spora u slučaju uskraćivanja informacija; povećanje visine prekršajnih kazni i roka zastarevanja zbog njihovog kršenja; uvođenje mogućnosti zaštite identiteta podnosioca pritužbe koji se obratio Zaštitniku; dužnost organa uprave da uspostave efikasan, besplatan i dostupan način za prijem, razmatranje i rešavanje pritužbi građana; uvođenje obaveze blagovremenog dostavljanja predloga zakona Zaštitniku koji su od značaja za ostvarivanje i zaštitu prava građana itd.

 

Pored promena koje se sada predlažu Transparentnost Srbija smatra da bi trebalo učiniti još neke, kao što su: povećanje dužine mandata Ombudsmana, omogućavanje da se izjavi žalba Povereniku, a ne samo da se vodi upravni spor kada informaciju uskrati neki od šest visokih organa vlasti. S druge strane, ocenjujemo da je izuzetno značajno to što Vlada nije predložila izuzimanje Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca iz nadležnosti Ombudsmana, o čemu se vodila rasprava. Imajući u vidu da se bliži raspisivanje parlamentarnih izbora, kao i uobičajenu praksu povlačenja predloga zakona bivše vlade iz procedure nakon izbora nove, što bi na dugi rok odložilo neophodne promene, pozivamo poslanike Narodne skupštine da ove predloge zakona prioritetno razmotre i usvoje i da na taj način omoguće da građani Srbije dobiju još snažnije mehanizme za kontrolu rada buduće Vlade.

 

 

 

Transparentnost – Srbija

 

 

 

Beograd, 3. februar 2012.