Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Nezakonita dugovanja države

Saopštenje za javnost:

 

 

Nezakonita dugovanja države

 

 

 

Transparentnost – Srbija, povodom vesti o velikim dugovanjima javnog sektora prema firmama koje su izvršile radove, isporučile robu ili pružile usluge u javnim nabavkama, upozorava da takva dugovanja uopšte ne bi ni nastala da su se naručioci držali zakona.

Naglašavamo da Zakon o javnim nabavkama (Službeni glasnik Republike Srbije broj 116/2008)[1] propisuje da „naručilac može da pokrene postupak javne nabavke ako je nabavka predviđena u godišnjem planu nabavki i ako su za tu nabavku predviđena sredstva u budžetu“ (član 27). Osim što sredstva za nabavke moraju biti predviđena u budžetu, ona ne smeju premašiti ni kvote novca koji je stvarno raspoloživ u vreme kada se nabavka vrši (na osnovu člana 53. Zakona o budžetskom sistemu).

Imajući to u vidu budžetski korisnici koji poštuju ova pravila praktično ne mogu ni doći u situaciju da nemaju novca za izršenje preuzetih obaveza prema dobavljačima.

I pored ovih zakonskih odredaba očigledno je da se javni sektor obavezao više nego što je smeo da učini, što je uzrokovalo lančanu nelikvidnost i mnogih privatnih firmi. Pored toga, naručivanje radova i dobara za čije plaćanje nisu obezbeđena sredstva ima i druge negativne posledice, jer mnogi naručioci vrednuju mogućnost odloženog plaćanja na uštrb cene ili kvaliteta. Najzad, vrlo je verovatno da je deo nezakonitih obaveza države nastao zaključivanjem aneksa ugovora za „dodatne radove“ ili „dodatne isporuke“ koji se odvijaju bez javnosti i nadmetanja, usled čega su takvi aranžmani naročito podložniji korupciji.

Zbog svega izloženog, Transparentnost – Srbija smatra da nije dovoljno samo izmiriti preuzete obaveze prema privatnim firmama ili doneti uredbu koja bi skratila rokove plaćanja u budućnosti, kao što se najavljuje iz Vlade. Pozivamo nadležna tužilaštva da svaki slučaj preuzimanja obaveza koje nisu izvršene ispitaju zbog utvrđivanja krivične ili prekršajne odgovornosti za nezakonito preuzimanje obaveza.

 

 

 

Transparentnost – Srbija

 

 

Beograd, 25. avgust 2011.

 [1] Slične odredbe sadržao je i Zakon o javnim nabavkama iz 2002.