Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Blanko ostavke nisu rešenje za korupciju u parlamentu


Organizacija Transparentnost – Srbija smatra da „blanko ostavke“, koje narodni poslanici predaju stranačkom rukovodstvu ne predstavljaju garanciju da će parlament biti zaštićen od korupcije. Naprotiv korišćenje ovog u suštini nedemokratskog i anahroničnog mehanizma samo premešta mogućnost korupcije jedan stepenik više – od pojedinačnih poslanika na stranačko rukovodstvo i time čak povećava mogućnost korupcije.

Odredba člana 102 stav 2 Ustava prema kojoj je „narodni poslanik slobodan, da pod uslovima odre đ enim zakonom , neopozivo stavi svoj mandat na raspolaganje politi č koj stranci na č iji predlog je izabran za narodnog poslanika “, po kojoj je Srbija jedinstvena u Evropi, potpuno je sporna iz nekoliko razloga. Naime on pretvara poslanike od autonomnih individua koji odlučuju o interesima političke zajednice u potpuno zavisne (zamenljive) instrumente, megafone vrhova političkih stranaka. Navedenom odredbom se čak deluje protiv načela iz člana 5 stav 4 Ustava, prema kojem „p oliti č ke stranke ne mogu neposredno vr š iti vlast , niti je pot č initi sebi ”. Osim toga, da bi „stavljanje mandata na raspolaganje“ bilo pravno valjano, trebalo bi ispuniti i „uslove određene zakonom“. Pošto ti uslovi nisu zakonom propisani, veliko je pitanje da li do sada predate „blanko ostavke“ narodnih poslanika novog skupštinskog saziva uopšte proizvode pravno dejstvo.

Transparentnost – Srbija

Beograd, 30. jun 2008.