Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Kako uspešnije goniti korupciju?

Transparentnost Srbija organizovala je 15. decembra 2015. diskusiju povodom okončanja projekta „Zajedno protiv korupcije“, koji sprovodi zajedno sa Transparency International Češke Republike i uz podršku Mininstarstva spoljnih poslova te zemlje. Tom prilikom je predstavljena publikacija „Sankcionisanje korupcije“ u kojoj se predstavlja aktuelno stanje gonjenja korupcije u vezi sa evropskim integracijama Srbije. Takođe su predstavljene po tri optužnice ili presude iz svake zemlje koje ilustruju modalitete korupcije, njenog otkrivanja i gonjenja i pokreću pitanja od šireg značaja, kao što su uticaj zakonske definicije funkcionera/službenog lica na gonjenje korupcije, značaj dokaza koji potiče od optuženog – saradnika, prikupljanje podataka od anonimnih uzbunjivača, reagovanje tužilaštva na napise u medijima i podatke koje objave drugi državni organi, odgovornost za zloupotrebe kada se ne može dokazati šteta za državu ili podmićivanje, zloupotrebe kod javnih nabavki i drugih vidova raspodele javnih resursa, izdavanje dozvola i privilegovanje investitora itd.

Transparentnost – Srbija je preporučila:

  1. pokretanje proaktivnih istraga na osnovu identifikovanih obrazaca koruptivnog ponašanja i otkrivenih slučajeva korupcije, kao i objavljenih informacija;
  2. povećanje broja tužilaca koji istražuju slučajeve korupcije;
  3. sprečavanje i kažnjavanje „curenja“ informacija iz predistražnih i istražnih postupaka;
  4. obaveštanje o načinu uzbunjivanja i slučajevima kada je uzbunjivanje doprinelo otkrivanju korupcije; zajednička priprema i redovno objavljivanje statistike postupanja policije, tužilaštva i sudova u slučajevima korupcije;
  5. izmene Krivičnog zakonika – oslobađanje od odgovornosti učesnika koji prijavi korupciju, kažnjavanje „nezakonitog bogaćenja“, preciznije definicije krivičnih dela u vezi sa prijavljivanjem imovine, finansiranjem stranaka, podmićivanjem birača...;
  6. povećanje nezavisnosti i odgovornosti javnih tužilaca (objavljivanje razloga kada je zaključeno da nema osnova za gonjenje, promena načina izbora, obezbeđivanje uslova za rad);
  7. određivanje broja sudija prema potrebi gonjenja većeg broja slučajeva korupcije, objavljivanje razloga za dugo trajanje aktuelnih sudskih postupaka.

EU integracije i gonjenje korupcije

Uspešnost borbe protiv korupcije u Srbiji posmatra i Evropska unija, naročito u okviru pregovaračkog poglavlja 23, čije se otvaranje očekuje 2016. Evropska komisija u godišnjem izveštaju o napretku ističe kao probleme: nedoslednu politiku kod izricanja kazni; da postupci istrage korupcije, naročito one na visokom nivou, traju dugo i da tokom 2015 nije bilo osuda u takvim slučajevima; da treba izmeniti pravni okvir kako bi se vodile delotvorne finansijske istrage i radi zaplene imovine; je curenje informacija o istragam u toku ostalo neistraženo; da su potrebne specijalizovane obuke istražitelja; da saradnja institucija još uvek nije dovoljna, da nema platforme za elektronsku razmenu podataka niti sistema za statističko praćenje; da odeljenja interne kontrole nemaju dovoljno opreme, sredstava i ljudskih kapaciteta; da treba poboljšati Krivični zakonik, naročito u vezi sa privrednim kriminalom; da je Srbija „odabrala da ne inkriminiše „nezakonito bogaćenje““; da treba izmeniti druge zakone radi prevencije korupcije (kontrola imovine i prihoda funkcionera, lobiranje, kontrola finansiranja stranaka ...); da se kasni sa nekoliko važnih mera iz Strategije i akcionog plana za borbu protiv korupcije za period 2013–2018 (npr. uspostavljanje delotvorne koordinacije i mehanizama za praćenje); da se Međuministarska koordinaciona grupa koja je uspostavljena 2014. godine i kojom predsedava premijer, sastala se samo jedanput; da treba da se obezbede resursi za sprovođenje Strategije istraga finansijskog kriminala.

U vezi sa time, Transparentnost – Srbija ističe da je potencijal evropskih integracija za napredak Srbije u borbi protiv korupcije nedovoljno iskorišćen. Akcioni plan za poglavlje 23 i Akcioni plan za sprovođenje antikorupcijske strategije nisu obuhvatili sva bitna pitanja za borbu protiv korupcije, a naročito veliki problem je to što pokazatelji uspešnosti nisu dovoljno precizni niti dovoljno ambiciozni.

Glavni problemi u gonjenju korupcije

Često se kao problemi u gonjenju korupcije u javnosti pominju sporost postupanja i blage kazne. Nema sumnje da su ovi problemi itekako prisutni. Međutim, za sada nema jasnih pokazatelja na osnovu kojih bi se moglo tvrditi da je situacija u pogledu efikasnosti gonjenja i strogosti kažnjavanja korupcije po bilo čemu lošija nego kada je reč o efikasnosti pravosuđa i kaznenoj politici uopšte. Štaviše, imajući u vidu okolnost da se pred sudovima uglavnom nalaze slučajevi sitne korupcije, ne treba da čudi što su izrečene kazne za ova krivična dela blage ili ispod propisanog minimuma.

S druge strane, očigledno je da postoji ozbiljan problem u fazi koja prethodi istrazi i kažnjavanju korupcije. Naime, krivična dela korupcije odlikuje izrazito visoka „tamna brojka kriminaliteta“. Ako je suditi po bilo kojem relevantnom istraživanu javnog mnenja u kojima se meri stvarno iskustvo građana sa korupcijom (a ne samo percepcija o njenoj rasprostranjenosti), znatno manje od 1% slučajeva podmićivanja ikada bude prijavljeno. Na primer, prema podacima koje je nedavno objavio UNDP, 8% građana Srbije je dalo mito u poslednja tri meseca, što ukazuje na blizu pet stotina hiljada slučajeva (sitne) korupcije. S druge strane, po statistikama iz izveštaja Evropske komisije, u toku 2014. je pokrenuto oko hiljadu optužnica zbog korupcije.

Prijavljivanju većeg broja slučajeva će možda pomoći nedavno usvojen Zakon o zaštiti uzbunjivača, koji teži ka tome da se veći broj ljudi koji imaju saznanja o nezakonitostima osmeli da ih prijavi i da državni organi postupe po tim prijavama. Primena ovog zakona je počela proletos. Prilikom donošenja zakona je propuštena prilika da se u njega ugrade i neki elementi koji su mogli dovesti do još većeg broja otkrivenih slučajeva – npr. u pogledu nagrade za one ljude zahvaljujući čijem angažmanu bude ostvaren dobitak za javna sredstva, garantovanje zaštite od odmazde licima koja nisu bila u prethodnoj vezi sa organom kod kojeg je došlo do nezakonitosti, oslobađanje od odgovornosti u slučajevima uzbunjivanja sa tajnim podacima itd. Pored zaštite uzbunjivača, prijavljivanju većeg broja slučajeva korupcije bi trebalo pomognu i promene u krivičnom zakonodavstvu i praksi rada istražnih organa („proaktivno ispitivanje“, krivično delo „nezakonitog bogaćenja“), kao i bolja saradnja između organa koji imaju podatke o kršenju zakona sa policijom i tužilaštvima.

Drugi po značaju problem jeste pitanje selektivnosti. Trebalo bi obezbediti da ni jedna odluka o tome da li će korupcija bi prijavljena i istražena, kada će to biti učinjeno i ko će sve biti obuhvaćen optužnicom ne zavisi od uticaja političkih ili drugih moćnika. Iako je selektivnost, ili, bolje reći, postupanje u slučajevima tek onda kada je izvesno da za to postoji politička podrška, ponekada očigledna, dodatan problem predstavlja to što se ona uglavnom može zamaskirati objektivnim okolnostima – npr. činjenicom da javni tužioci i inače imaju više posla nego što mogu da obave i da stoga uvek imaju opravdanje zbog čega nisu uzeli u razmatranje neki konkretan predmet, naročito ako bi to podrazumevalo delovanje po službenoj dužnosti, a ne po već podnetoj krivičnoj prijavi. 

ts konferencija ceska