Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Dopis skupštini: Razmatranje izveštaja o radu nezavisnih državnih organa

Transparentnost Srbija pozvala je danas Skupštinu Srbije da odloži razmatranje i usvajanje izveštaja o radu nezavisnih državnih organa dok nadležni odbori ne formulišu zaključke koji bi sadržali i jasne zahteve u skladu sa preporukama i problemima koje su pomenuta tela navela u svojim izveštajima.

Zahtevi treba da se odnose prvenstveno na Vladu Srbije, čiji rad parlament kontroliše i kome izvršna vlast odgovara, kao i na samu Skupštinu. Odbori u svojim zaključcima treba da postave rokove za izveštavanje o preduzetim aktivnostima, i da potom prate i raspravljaju o ispunjavanju ili neuspunjavanju zaključaka, navodi se u inicijativi Transparentnosti Srbija koja je dostavljena Narodnoj Skupštini.

Predsednik Skupštine je zakazao za 1.12.2020. sednicu na kojoj će razmatrati izveštaje o radu Agencije za borbu protiv korupcije, Fiskalnog saveta i Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavkiza 2019. godinu, ali su sva tri predloga zaključaka formulisana istovetno: "Prihvata se izveštaj o radu" navedene Agencije, Komisije, odnosno Saveta.

Transparentnost Srbija smatra da je veoma važno to što je Narodna skupština odlučila da na jednoj od prvih sednica nakon formiranja novog saziva razmatra zaključke povodom izveštaja nezavisnih državnih organa.

Međutim, kada resorni odbor Narodne skupštine kroz zaključak ne ukaže na moguće načine za rešavanje sistemskih problema u oblastima rada nezavisnih državnih organa, Narodna skupština lišava sebe mogućnosti da polazeći od tih izveštaja vrši kvalitetniji nadzor nad radom izvršne vlasti i da kvalitetnije vrši svoju zakonodavnu funkciju.

Transparentnost Srbija navodi da, kao primer moguće dobre prakse u tom pogledu, mogu da posluže pojedini zaključci koje je Narodna skupština usvojila 2014. godine, a gde je između ostalog, bila propisana i obaveza Vlade da u roku od šest meseci izvesti Skupštinu o njihovom sprovođenju. Na žalost, i tada je izostala rasprava o ispunjavanju zaključaka.

Imajući u vidu ustavna ovlašćenja Narodne skupštine u odnosu na Vladu, Transparentnost Srbija takođe smatra da bi bilo primereno da Skupština od Vlade, povodom izveštaja Državne revizorske institucije zatraži određeno postupanje, a ne samo da Vladi da preporuku, kao što stoji u aktuelnom predlogu zaključka koji je formulisao resorni skupštinski odbor. Postavljanje ovakvog zahteva bi bilo utoliko primerenije kada se uzme u obzir da DRI ponavlja nalaze o manjkavostima u sistemu finansijskog upravljanja i interne revizije praktično od osnivanja Institucije i njenog prvog izveštaja.