Business Joomla Themes by Justhost Reviews

BICA: U Srbiji nisu obezbeđeni uslovi da privredni subjekti posluju sa integritetom

Datum kreiranja: četvrtak, 17 decembar 2020

Transparentnost Srbija je predstavila Izveštaj o proceni uslova za poslovanje sa integritetom u Srbiji.[1] Izveštaj je sačinjen na osnovu metodologije Transparency International (TI), koja je do 2020. godine primenjena u desetak zemalja. Analiza obuhvata 15 tematskih oblasti, 51 indikator i 139 indikatorskih pitanja.

Glavni nalazi

Istraživanje pokazuje da u Srbiji nisu u potpunosti obezbeđeni uslovi da privredni subjekti posluju sa integritetom. Takva situacija je manjim delom posledica nesavršenosti propisa (gde je prosečna ocena 85 od mogućih 100 poena), a znatno više nedovoljnog angažovanja državnih organa u njihovoj primeni (prosečna ocena 47 od mogućih 100), što se naročito ogleda u relativno malom broju istraženih i otkrivenih slučajeva koruptivnih i srodnih krivičnih dela koja nastaju u interakciji između javnog i privatnog sektora ili unutar privatnog sektora. Kada je reč o merama za jačanje integriteta koje privredni subjekti primenjuju samostalno i dobrovoljno, postoji značajan prostor za unapređenje radi dostizanja standarda dobre prakse. Mediji i civilno društvo za sad nedovoljno podstiču integritet poslovanja.

Imajući to u vidu, postoji ogroman prostor da se stanje poboljša kroz inicijative poslovnog sektora, i kroz njihovu saradnju sa državnim institucijama i civilnim društvom. Dosadašnji planovi za borbu protiv korupcije, uključujući i nedavno revidirani plan za Poglavlje 23 pregovora Srbije i EU posvećuju nedovoljno pažnje ovim pitanjima.

Radi prevazilaženja problema Transparentnost Srbija je dala 40 preporuka za javni, privatni i civilni sektor u cilju stvaranja uslova za povećanje integriteta. Među njima su preporuke koje se odnose na rad istražnih organa, zaštitu uzbunjivača, finansiranje političkih aktivnosti i funkcionersku kampanju, javne nabavke, lobiranje, antikorupcijske programe, medijske programe od javnog interesa i pitanje sukoba interesau odnosu medija i privatnog sektora. 

Ceo izveštaj možete preuzeti sa sajta TShttps://transparentnost.org.rs/index.php/sr/projekti/182-business-integrity-country-agenda-bica

[1]Istraživanje je nastalo u okviru projekta koji je finansiran sredstvima Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD). Za sadržaj isključivo odgovara Transparentnost Srbija i ni na koji način se ne može smatrati da izneti stavovi odražavaju viđenja EBRD.