Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Građanske povelje

U okviru ovog projekta Transparentnost – Srbija ispituje međunarodna iskustva na polju objavljivanja podataka o pružanju usluga organa vlasti, kao mere za prevenciju korupcije, posebno imajući u vidu iskustva Velike Britanije i drugih zemalja u implementaciji Citizens Charters pristupa, s kojim se započelo tokom devedesetih godina prošlog veka. Osim toga, posvećujemo naročitu pažnju domaćem pravnom okviru za pružanje usluga i objavljivanje podataka o njima i pri tom se koncentrišemo na Uputstvo za izradu i objavljivanje informatora o radu državnih organa koje na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja donosi Poverenik za infomacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Ovo uputstvo, između ostalog, uređuje i način na koji će organi vlasti prikazati usluge koje pružaju građanima i privredi i pre nego što im iko takve informacije zatraži. U okviru ovog projekta, na uzorku ćemo proveriti i poštovanje pravila o objavljivanju informatora o radu. Takođe, imajući u vidu širi značaj ove teme za borbu protiv korupcije, posvetićemo i pažnju tretmanu ovog pitanja u strateškim antikorupcijskim dokumentima Srbije (Nacionalna strategija za borbu protiv korupcije i Akcioni plan za njeno sprovođenje). U okviru projekta biće organizovane konferencije za štampu i okrugli stolovi, a predviđa se i izrada elektronske publikacije sa najzanimljivijim nalazima.

 

 

 

Nacionalna strategija za borbu protiv korupcije http://www.acas.rs/images/stories/Nacionalna_strategija.pdf

 

 

 

Akcioni plan za primenu Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije

 

http://www.acas.rs/sr_cir/zakoni-i-drugi-propisi/akcioni-plan.html

 

 

 

Izveštaj o sprovođenju  Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i Akcionog plana za primenu Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije

 

http://www.acas.rs/images/stories/Aneks_1_-_Izvestaj_o_sprovodjenju_Strategije_i_Akcionog_plana-Spojen_sa_naslovnom.pdf

 

 

 

Uputstvo za izradu i objavljivanje Informatora o radu državnog organa i komentar uputstva (Novo)

 

http://www.poverenik.org.rs/index.php/sr/doc/podzakonski-akti/947-2010-09-22-09-11-08.pdf

 

 

 

Uputstvo za izradu i objavljivanje Informatora o radu državnog organa i komentar uputstva (Staro)

 

http://www.poverenik.org.rs/index.php/sr/doc/podzakonski-akti/144-uputstvo-za-objavljivanje-informatora-o-radu-drzavnog-organa

 

 

 

Izveštaj Poverenika za 2010. godinu

 

http://www.poverenik.org.rs/index.php/sr/doc/izvestaji/1018-2011-03-28-09-58-59.pdf

 

 

 

Redovan godišnji izveštaj Zaštitnika građana za 2010. godinu

 

http://www.ombudsman.rs/attachments/1306_Redovan%20godisnji%20izvestaj%20za%202010.pdf

 

 

 

Zakon o izmeni i dopuni zakona o državnoj upravi

 

http://www.parlament.gov.rs/content/lat/akta/akta_detalji.asp?Id=1001&t=Z

 

 

 

Konferencija Transparentnosti Srbija http://transparentnost.org.rs/index.php?view=details&id=407%3Akonferencija-za-tampu&option=com_eventlist&Itemid=25&lang=sr

 

 

 

Projekat finansira Foreign and Commonwealth Office

 

 

fco

 

Izloženi stavovi pripadaju autorima i ne moraju nužno predstavljati stavove donatora.

 

 

pofco

Nema više članaka u ovoj kategoriji. Ako se prikazuju potkategorije, one mogu da sadrže članke.

Prikaz #