Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Finansiranje političkih stranaka

Netransparentno finansiranje političkih partija i izbornih kampanja je jedna od glavnih briga aktuelnih reformi u Srbiji, u smislu demokratskog razvoja, borbe protiv korupcije i integracija u EU. Usvajanje novog Zakona je već identifikovano kao jedan od prioritetnih zadataka u kontekstu evropskih integracija, budući da se postojeći pokazao kao neefikasan.

Imajući u vidu iskustva sa drugim anti-korupcijskim zakonima, donošenje novih pravila ne predstavlja garanciju napretka. Štaviše, predlog zakona koji je trenutno na raspravi u Vladi bi se mogao poboljšati, kao i dosta povezanih zakona. Zato je neophodno javno zagovaranje u parlamentu i drugim institucijama.
Implementacija pravila će zavisiti od nekoliko tela, uključujući Agenciju za borbu protiv korupcije, Državnu revizorsku instituciju, ali i mnogih drugih, kao što su Savet za radiodifuziju, organi vlasti koji vrše distribuciju subvencija iz budžeta, javni tužioci i sudovi za prekršaje. Njihovo iskustvo u praćenju finansiranja partija je nedovoljno i podrška koja dolazi kroz praćenje aktivnosti od strane civilnog društva je veoma korisna, ako ne i presudna.

Prvi izveštaji čija je provera predsotjila na osnovu odredbi novog zakonodavstva bili su oni za godinu 2010. Redovni izbori, i najveći test za novi zakon u praksi planirani su za 2012. Imajući u vidu te izbore koji su predstojili, TS je želela da u okviru ovog projekta osigura da se poboljša pravni okvir u najkraćem mogućem roku i da se testiraju odredbe novog Zakona.

Projekat se odnosio na rad više javnih institucija, uključujući Parlament, Agenciju za borbu protiv korupcije, Državnu revizorsku instituciju, Agenciju za radio-difuziju ali i finansijski sektor centralne, pokrajinske i lokalne vlasti, javne tužioce i prekršajne sudove. 

 

Materijal:

 

Projekat je podržan od strane Ministarstva spoljnih poslova,  UK.

fco1